ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου Πιστωτικό Ίδρυμα Υπό Ειδική Εκκαθάριση ανακοινώνει ότι προέβη από τις 16-03-2016 στη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, για όλα τα δανειακά της προϊόντα, κατά 0,05%, εναρμονιζόμενη με την μείωση του επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας